Accueil

FR - NL

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.
Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, kontant, zonder korting,
behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering,
noch afwijking mede aan deze clausule.
2.
Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven faktuur zal van rechtswege en zonder aanmaning
of ingebrekestelling een intrest van 18% opleveren,
en wordt verhoogt met een fofaitaire vergoeding gelijk aan 20%
van het verschuldigd bedrag, met een minimum 50 euro.
3.
Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen,
welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien,
blijven de geleverde goederen het uitluitend eigendom van de verkoper en kunnen
deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.
4.
Voo alle betwistingen eijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.
5.
De goederen, zelfs franco verzonden, relzen op risico van de geadresserde.
Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan te worden binnen de acht dagen vanaf de levering.